Poselství na rok 2016

přijato 14. 11. 2015 od 21.39 hod. do 22.00 hod.

Vesmir-titul


ano

Cesta pro mnohé zde na Zemi končí a začíná pro ně cesta nebeská, kde jsou osvobozeny duše od zátěže karmické zde na Zemi. Je třeba podotknout, že tyto duše již splnily svůj úkol a pomalu se učí zacházet sami se sebou a ne už s druhými. Učí se nacházet klid ve své duši a pomalu se připravovat na svůj odchod. Duše se učí snášet s druhými v rámci toho, že zde ještě musí být, ale už nežijí s druhými vše, co oni. Ostatní duše se učí snášet příkoří, která jim přicházejí skrze druhé a učí je snášet se s druhými na poli cti a lásky k druhým. Učí se s nimi snášet vše, co jim přichází do života a už se nesnaží s nimi spojovat s tím, že jim pomáhají. Ony jen cítí, ale skrze cítění se již nedá pomáhat. To jen rozum se snaží zachraňovat, ale mnoho duší již pochopilo svůj úkol, a proto se nesnaží již spojovat s druhými skrze jejich vnímání, ale skrze své. Už si váží své cesty a nechtějí spojovat svoji cestu s druhými. Už se snaží jít ke svému cíli, protože ví, že skrze cíl jsou blíž k branám Vesmíru, ale skrze pomoc druhým, se vzdalují svému cíli. Pookřeje mnoho duší ve svém vyznání skrze svoji duši a bude se měnit mnoho v jejich životě. Už se nebudou upisovat druhým, ale budou se snažit upsat svoji duši skrze své cítění blíže své cestě na Zemi a budou se snažit ukončit své utrpení a vrátit se zpět. Mnoho duší zde bude cítit zklamání na své cestě a tato zklamání je budou vést k sobě. Není třeba vzhlížet k druhým, ale k sobě. Mnoho duší se již odevzdalo do vedení Vesmíru a mnohé duše to ještě čeká. Není již čas na to, aby se člověk snažil chápat druhé, ale nastal čas, aby už konečně pochopil sebe.

Bude to cesta namáhavá, ale už krátká. Už je třeba jít blíž k Vesmíru a ne se mu vzdalovat. Vše se již blíží času zúčtování všech planet a mnoho planet zanikne skrze čas a mnoho planet povstane skrze čas. Je třeba chápat čas jako měrnou jednotku toho, co umím a znám a ne toho, co neumím a neznám. Lidé se budou chtít stýkat s druhými už ne skrze čas, ale skrze to, co je třeba ještě udělat pro své pochopení a proto se budou stýkat jen s těmi, se kterými je pojí ještě učení. Ti, kteří již pochopili, nebudou mít vůli se stýkat s těmi, co nepochopili. Budou si vážit své svobody a už ji nebudou chtít odevzdávat druhým.

Zdraví se bude prohlubovat skrze poznání. Čím více duší pookřeje ve svém poznání, tím více duší pochopí skrze čas své učení a tím se budou uzdravovat. Duše, které se budou chtít stýkat s druhými skrze snění, se budou muset naučit vnímat i vibrace, které je budou učit se s druhým stýkat skrze učení a ne skrze to, že si máme pomáhat. Tyto duše můžou být často nemocné a nemoci je budou učit vnímat život jiným směrem než tím, kterým byli dosud zvyklé. Je třeba se nebát nemocí a učit se s nimi žít. Čím více lidé budou vnímat nemoc jako pomoc, tím více se můžou uzdravovat a ona jim neublíží ale naopak pomůže. Je třeba se naučit vnímat vibrace těla jako signál pro uzdravení a ne pro to, abych hledal tam, kde nic není.

Anděl a Země Situace ve světě se bude násobit každým okamžikem a každý, kdo lpí na bezpečí a klidu se bude učit vnímat svět i s tím, že absolutní klid a bezpečí neexistuje. Tím se lidé budou učit věřit sobě a nebudou již dávat život všanc druhým. Budou se muset naučit cítit vše, co k nim přichází skrze lásku a pomoc a ne skrze rozum, co z toho budu mít a zda s tím mohu souhlasit. Již nikdo se nebude chtít s druhými podílet na falši a přetvářce. Naopak faleš a přetvářka se budou rychle odkrývat a lidé si budou tím blíž než kdy byli. Budou se učit novým vzorcům chování, který přísluší jejich rase, ze které vzešli. Budou se učit smířit i s tím, kým kdysi byli a učit se být někým jiným než byli. Bude to o velké změně, která bude přinášet radost a veselí všude, kde člověk zaznamená svůj růst. Naopak nesnáze a nekalé jednání bude tam, kde se člověk nebude chtít uvolit růst a bude stagnovat. Stagnace znamená zánik, a proto se bude tlačit na každou duši, která se nebude chtít pohnout ve svém vývoji, aby se pohnula, aby nezůstala tam, kde ji čeká smrt a zánik. Každá duše ví, že se potřebuje obohatit a že je třeba na sobě zapracovat. Vztahy budou zanikat a duše se bude učit pracovat na svém obohacení skrze tvořivost a vnímání světa jako jednoty. Už to nebude, kdo pro koho a za kolik, ale já sám pro sebe a za kolik. Lidé se budou učit hospodařit, aby se naučili znát svoji hodnotu a nehazardovali s ní skrze druhé a nepadali zbytečně do propasti, kde je jejich zánik skrze čas. Propast vždy znamená oddělení od davu a čekání na nový rozbřesk, který mi dovolí opět vstát z mrtvých a znovu se vzdělávat na poli věd. Je třeba se neptat, co bude dál, ale žít to, co je právě dáno. Lidé si budou stále více vážit toho, co žijí a budou mít radost na poli toho, čeho dosáhli pro sebe. Příští rok bude o tvořivosti a vnímání světa jako celku. Co se děje jednomu souvisí i se mnou a proto se lidé budou učit nepřát nikomu nic špatného a budou čistit své myšlenky od závisti a falše. Stále více jim bude dáno znát to, že když někomu něco špatného přejí, obrátí se to proti nim. Budou se učit myslet nezávisle na druhých a znát svůj osud a ne osud druhého. Budou se učit stále více zaobírat sebou a ne druhými. Bude je to učit znát se s druhými skrze tvořivost a ne  skrze to, co pro mě uděláš a co já pro tebe. Stále více každý bude dělat pro sebe a tím bude společnost zdravější. 

Společnost bude hlídána vesmírnými zákony a Vesmírná rada bude stále více dohlížet na to, co se děje na planetě Zemi, protože Země se stává součástí galaxie a to už je nejvíce, kam se mohla dostat. Země se musí naučit vnímat i ostatní galaxie jako součást a neubližovat sobě ani druhým. Vesmírné zákony hovoří jasně a stručně pro každého a každý kdo nechápe zákony, nemůže sdílet s druhými klid a mír. Klid a mír budou stále více synonyma, která bude chtít každý zažívat. Je třeba si uvědomit růst a následovat jej, jedině tak může každá duše dojít ke klidu a míru v duši.

Státy na Zemi se budou učit sdílet vše v rámci zákonů a pokud se bude někomu zdát, že se někde děje bezpráví, je to proto že ještě nedokáže žít sám za sebe spravedlivě. Člověk, který bude žít v rámci zákonů, nebude toto vnímat a bude chápat vše jako řád. Je třeba se učit řádu a dle toho žít, pak je člověk v bezpečí a nic se ho netýká. Řád bude lidi vracet do bezpečí bez bázně a hany.


Poselství si můžete poslechnout v interpretaci Zdenky Blechové i s jejím komentářem tak, jak zaznělo na Novoročním věštění 2016 v Plzni - ZDE

poselství na rok 2015          zpět          poselství na rok 2017